น้ำพระทัยกรมสมเด็จพระเทพ บัณฑิตจุฬาฯ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐษธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระเมตตาให้ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เชิญปริญญาบัตรไปพระราชทาน แก่บัณฑิตที่มีอาการ ป่ ว ย หนัก ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดได้

ศ.บัณฑิต เอื้อภากรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเป็นผู้เชิญปริญญาบัตร ไปพระราชทานแก่ “น.ส.อสมา พุคโต” ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ก่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ใน วันที่ 1 และ 2 ต.ค.63 เป็นกรณีพิเศษ

น.ส.อสมา ในชุดครุยได้รับพระรานทานปริญญาบัตรตามที่ได้ตั้งใจไว้พร้อมหน้าพ่อแม่ สร้างความปลาบปลื้มใจ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว พุคโต อย่างหาที่สุดมิได้ ขณะอยู่ในพิธีผู้ร่วมงานต่างน้ำตาไหลในความประทับใจที่ได้สานฝันให้ น.ส.อุสมา เนื่องจากเป็นนักศึกษาที่เรียนดี มีความขยัน และกตัญญูต่อพ่อแม่

โดย ก่อ นหน้านี้พ่อแม่ของ น.ส.อสมา ได้เขียนจดหมาย ถึงมหาวิทยาลัย ว่าบุตรสาวมีอาการ ป่ ว ย หนัก จึงเป็นห่วงว่าจะไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ เมื่อทางมหาวิทยาลัยทราบเรื่องจึงได้นำเข้ากราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเมตตาพระราชทานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ

Facebook Comments
  •