พระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ เทพผู้คุ้มครองรักษา

พระคลัง นับถือกันว่าเปรียบดั่งเทพผู้พิทักษ์รักษาทรัพย์สินมีค่าในพระคลังมหาสมบัติ มีความเชื่อถือกันมาช้านานว่าเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเคารพบูชาและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของข้าทูลละอองธุลีพระบาทที่รับราชการในพระคลังมหาสมบัตินับจากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อกันมาจนถึงยุคปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการที่ชาวกรมธนารักษ์ยังคงสืบทอดประเพณี  ถวายเครื่องสังเวย เทวรูปพระคลัง หรือ ที่ชาวกรมธนารักษ์เรียกกันว่า  พิธีไหว้เจ้าพ่อคลัง  ขึ้นทุกปีอย่างสม่ำเสมอมิได้ขาด

อ่านต่อ