เผยเหตุการแปรสภาพกลายเป็นพระธาตุ เส้นพระเกศาจริงที่นำมาทอในหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระสังฆราชฯ 

เผยเหตุการแปรสภาพกลายเป็นพระธาตุ เส้นพระเกศาจริงที่นำมาทอในหุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพระสังฆราชฯ  หากกล่าวถึง พระธาตุ เป็นที่พบเห็นกันเสมอว่าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ว่าพระหรือฆราวาส ของที่เกี่ยวเนื่องกับสังขารท่านเช่น ผม เล็บ หรือกระดูกจะสามารถแปรเป็นพระธาตุได้ ในหลายกรณีพบว่าในส่วนของเกศานั้นมักแปรสภาพได้ตั้งแต่สมัยที่บุคคลท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่

อ่านต่อ